Upadłości i Przetargi

Lista aktualnych przetargów

Syndyk ogłasza III przetarg pisemny nieograniczony

Przedmiotem sprzedaży jest przysługujący upadłemu – osobie fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej – Zbigniewowi Zawadzkiemu, udział w wysokości ½ w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego nr 3, o powierzchni 67,40 m2, w budynku mieszkalnym nr 39A przy ul. Wróblewskiego w Gorzowie Wlkp., dla którego Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp. prowadzi księgę wieczystą nr GW1G/00081662/3.

Cena wywoławcza wynosi 89.000 zł (osiemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych).

Termin przetargu ustala się na dzień 28.09.2022 r.  g. 9.00. Miejscem przeprowadzenia przetargu jest siedziba Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp., Wydział V Gospodarczy: ul. Chopina 52 bl. 15, sala 3.

Warunkami uczestniczenia w przetargu są:

  • złożenie kompletnej oferty kupna przedmiotu sprzedaży w języku polskim w zapieczętowanej kopercie z napisem „III Przetarg– Zbigniew Zawadzki w upadłości, sygn. akt V GUp 56/21”, na ręce sędziego – komisarza w siedzibie Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp. Wydział V Gospodarczy ul. Chopina 52 bl. 15, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28.09.2022 r. godzina 8:30 – decyduje data wpływu,
  • wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej, tj. kwoty 8.900 zł (osiem tysięcy dziewięćset złotych) na rachunek bankowy Zbigniewa Zawadzkiego w upadłości prowadzony w Santander Bank Polska S.A. nr rachunku 06 1090 1623 0000 0001 4814 6057 z dopiskiem „Wadium III Przetarg – Zbigniew Zawadzki najpóźniej w dniu 27.09.2022 r.– decyduje data wpływu środków na rachunek upadłego.

Przedmiot przetargu można oglądać po uzgodnieniu z syndykiem. Szczegółowe informacje można uzyskać u syndyka pod numerem telefonu: 95 7388 760 (od pon. do pt. od godz. 8.00 do 16.00) lub drogą poczty elektronicznej sekretariat@pielin-sawczyn.pl, a.pielin@pielin-sawczyn.pl.

Operat szacunkowy i pełen tekst regulaminu przetargu dostępne są w Sekretariacie Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp. V Wydziału Gospodarczego, ul. Chopina 52 bl. 15, pok. 118, Tel. 95 7256835.