Upadłości i Przetargi

Lista aktualnych przetargów

Syndyk ogłasza IV nieograniczony przetarg ofertowy!

Przedmiot przetargu stanowią wchodzące w skład masy upadłości Fabryki Maszyn do Drewna Gomad sp. z o.o. w up. prawo użytkowania wieczystego zabudowanych działek gruntu nr 58,71,72 i 2596/1, wraz z prawem własności budynku biurowego oraz budynków przemysłowych. Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp. VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi dla nieruchomości księgę wieczystą nr GW1G/00043063/6.

Cena wywoławcza przedmiotu przetargu wynosi 3.600.000 zł (trzy miliony sześćset tysięcy złotych).

Termin przetargu ustala się na dzień 7 lutego 2024 r. godzina 12:00. Miejscem przeprowadzenia przetargu jest siedziba Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp., ul. Chopina 52 b.15, sala 5.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:

  1. złożenie kompletnej oferty kupna przedmiotu przetargu w języku polskim, w zapieczętowanej kopercie z napisem: ,,Przetarg- Fabryka Maszyn do Drewna Gomad sp. z o.o. w upadłości” na ręce sędziego komisarza w siedzibie Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp. V Wydziału Gospodarczego, ul. Chopina 52, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 6 lutego 2024 r. godziny 15:00- decyduje data wpływu,
  2. wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej, tj. w kwocie 360.000 zł (trzysta sześćdziesiąt tysięcy złotych) na rachunek bankowy Fabryki Maszyn do Drewna Gomad sp. z o.o. w upadłości, prowadzony przez Santander Bank Polska S.A. nr 09 1090 1623 0000 0001 4992 4592 z dopiskiem ,,Wadium- przetarg Fabryka Maszyn do Drewna Gomad sp. z o.o. w upadłości” najpóźniej w dniu 6 lutego 2024 r.- liczy się data wpływu środków rachunek bankowy.

Operaty szacunkowe oraz pełen tekst regulaminu przetargu są dostępne w biurze Syndyka i Sekretariacie V Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp. V Wydziału Gospodarczego, ul. Chopina 52 blok 15, pok. 118, Tel. 95 7256835.