Upadłości i Przetargi

Lista aktualnych przetargów

Syndyk ogłasza II pisemny przetarg nieograniczony!

Przedmiotem przetargu jest wchodząca w skład masy upadłości Fabryki Maszyn do Drewna ,,Gomad” sp. z o.o. nieruchomość (nr księgi wieczystej GW1G/00043063/6) w użytkowaniu wieczystym, składająca się z działek gruntu nr 58, 71, 72, 2596/1, o łącznej powierzchni 8.458 m2 oraz prawo własności posadowionych na gruncie budynków: biurowego i przemysłowych.

Cena wywoławcza wynosi 4.000.000 zł (cztery miliony złotych).

Termin przetargu ustala się na dzień 10 marca 2023 r. godzina 09:00. Miejscem przeprowadzenia przetargu jest siedziba Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp. V Wydziału Gospodarczego, ul. Chopina 52 blok 15, sala 3.

Warunkami uczestnictwa w przetargu są:

  • złożenie kompletnej oferty kupna przedmiotu przetargu w języku polskim, w zapieczętowanej kopercie z napisem: ,,Przetarg- Fabryka Maszyn do Drewna Gomad sp. z o.o. w upadłości” na ręce sędziego komisarza w siedzibie Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp. V Wydziału Gospodarczego, ul. Chopina 52, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 9 marca 2023 r. godziny 15:00- decyduje data wpływu,
  • wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej, tj. w kwocie 400.000 zł (czterysta tysięcy złotych) na rachunek bankowy Fabryki Maszyn do Drewna ,,Gomad” sp. z o.o. w upadłości, prowadzony przez Santander Bank Polska S.A. nr 09 1090 1623 0000 0001 4992 4592 z dopiskiem ,,Wadium- przetarg Fabryka Maszyn do Drewna Gomad sp. z o.o. w upadłości” najpóźniej w dniu 9 marca 2023 r.- liczy się data wpływu środków na rachunek bankowy.

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu przetargu można uzyskać  pod numerem telefonu: 95 7388 760 (od pon. do pt. od godz. 8.00 do 16.00) lub drogą poczty elektronicznej.

Operat szacunkowy i pełen tekst regulaminu przetargu dostępne są również w Sekretariacie Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp. V Wydziału Gospodarczego, ul. Chopina 52 bl. 15, pok. 118, Tel. 95 7256835.