Podział majątku

Oferujemy pomoc w przeprowadzeniu podziału majątku

Podział majątku

jest bardzo obszerne zagadnienie, obejmuje bowiem swoim zakresem nie tylko podział w małżeństwie ale także podział majątku likwidowanej spółki osobowej, kapitałowej czy cywilnej. Niniejszy artykuł poświęcony został wyłącznie podziałowi majątku małżonków.

Na wstępie należy zauważyć, że z chwilą zawarcia małżeństwa, wobec braku umowy o rozdzielności majątkowej, powstaje małżeńska wspólność majątkowa. Oznacza to, że wszystkie dobra materialne (bez względu na ich wartość: czy będzie to telewizor, samochód czy mieszkanie) nabyte przez którekolwiek z małżonków po ślubie są wspólne. Wspólność nie obejmuje jednak przedmiotów zakupionych przez którekolwiek z małżonków przed ślubem, odziedziczonych, otrzymanych w ramach darowizny, odszkodowania za utratę zdrowia (za wyjątkiem renty z tytułu niezdolności do pracy), zadośćuczynienia, wynagrodzenia z tytułu praw autorskich i pokrewnych, nagród za osobiste osiągnięcia, przedmiotów nabytych w zamian za składnik majątku osobistego, przedmiotów użytku osobistego.

Podział majątku
W okresie trwania małżeństwa żadne z małżonków nie może żądać podziału majątku wspólnego. Nie może także rozporządzać, ani zobowiązać się do dokonania rozporządzenia udziałem w majątku wspólnym, który przypadnie mu w przypadku ustania małżeńskiej wspólności majątkowej.

Nie oznacza to jednak, że samo dokonanie podziału jest niemożliwe. Prawo przewiduje bowiem pięć przypadków kiedy będzie to możliwe i całkowicie legalne. Są to: zawarcie umowy o rozdzielności majątkowej (tzw. intercyza), ustanowienie przez sąd rozdzielności majątkowej, ustanowienie rozdzielności na skutek ubezwłasnowolnienia małżonka, ogłoszenia jego upadłości lub na skutek orzeczenia przez sąd separacji.

W przypadku prawomocnego orzeczenia rozwodu, śmierci małżonka albo uprawomocnienia się wyroku unieważniającego małżeństwo zaistnienie każdego z tych zdarzeń skutkuje jednocześnie ustaniem wspólności majątkowej.

Warto wiedzieć

Koszt wniosku o podział majątku wspólnego po ustaniu małżeńskiej wspólności majątkowej to 1.000 zł, jednak jeżeli zawiera on zgodny projekt podziału opłata jest znacznie niższa i wynosi 300 zł.
Przeprowadzenie podziału majątku, zwłaszcza w sytuacji konfliktu między ex – małżonkami, może być znacznie utrudnione, dlatego zaleca się skorzystanie z pomocy profesjonalisty. Nie tylko pomoże on przejść przez trud postępowania ale także może zaproponować rozwiązanie pośrednie, ugodowe, które będzie znacznie szybsze i tańsze od sądowego.
Należy również pamiętać, że podział majątku nie musi być równy! Jeżeli współmałżonek w sposób rażący lub uporczywie, pomimo posiadanych sił i możliwości nie przyczynił się odpowiednio do tych możliwości do powstania majątku wspólnego, może otrzymać jego mniejszą część. Żądanie takie trzeba zamieścić w składanym wniosku, oraz oczywiście, uzasadnić.