Proces sądowy

Prawo cywilne, gospodarcze i prawo spółek, a także prawo pracy i administracyjne

Proces sądowy (postępowanie sądowe)

to ogólne określenie postępowań toczących się przed sądami, co odróżnia je od postępowań przed innymi organami, na przykład administracyjnymi. W zależności od tego, jaka procedura, czyli zbiór reguł procesowych, normuje dane postępowanie, wyróżnić można trzy:

  1. proces karny
  2. proces cywilny
  3. proces administracyjnosądowy
Proces sądowy
W ramach każdego z nich wyodrębnić można szczególne rodzaje postępowań, w zależności od rodzaju sprawy, największe bogactwo wiąże się jednak z procesem cywilnym. Sądy cywilne rozpoznają bowiem nie tylko sprawy „typowo cywilne”, takie jak spory wynikłe z umów, odszkodowawcze czy spadkowe.
Orzekają także w sprawach z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, prawa pracy czy prawa ubezpieczeń społecznych, jak również ochrony konkurencji.

Oferta

Prawnicy naszej Kancelarii mają za sobą wiele przeprowadzonych postępowań sądowych. Pozwoliło im to dogłębnie poznać specyfikę procesu i nabyć wielkiego doświadczenia. Dlatego też nie obawiamy się podejmować trudnych wyzwań i reprezentować naszych Klientów nawet w bardzo skomplikowanych sprawach.
Nasza Kancelaria specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego i prawa spółek, a także prawa pracy i prawa administracyjnego.