Ubezpieczenia i odszkodowania

Pomagamy naszym Klientom w sporach z zakładami ubezpieczeń

Ubezpieczenie

jest to rodzaj umowy, na mocy której ubezpieczyciel zobowiązuje się zapłacić ustaloną sumę pieniędzy (odszkodowanie) w razie wystąpienia określonych w umowie ubezpieczeniowej zdarzeń życiu, zdrowiu lub mieniu ubezpieczonego. Wyróżnić można dwie podstawowe kategorie ubezpieczeń:

  1. ubezpieczenia społeczne, regulowane przez prawo publiczne i będące w gestii państwa
    (w Polsce zadania w dziedzinie ubezpieczeń społ. są realizowane przez ZUS, KRUS i NFZ);
  2. ubezpieczenia gospodarcze, regulowane przez normy prawa prywatnego; w ich ramach wyszczególnić można ubezpieczenia majątkowe i ubezpieczenia osobowe.
Ubezpieczenia i odszkodowania

Odszkodowanie

jest to świadczenie, które należy się poszkodowanemu za szkodę jaką poniósł. Odszkodowanie ma zawsze charakter pieniężny. Od odszkodowania odróżnić należy zadośćuczynienie, przysługujące wyłącznie za poniesioną szkodę niemajątkową.

Oferta

Jako Kancelaria mamy duże doświadczenie w dochodzeniu roszczeń odszkodowawczych. Pomagamy naszym Klientom w sporach z zakładami ubezpieczeń, zarówno prywatnymi jak i publicznymi, a także z uchylającymi się od odpowiedzialności sprawcami szkody.

Jednocześnie pomagamy przedsiębiorcom i podmiotom publicznym w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych, w szczególności w konfliktach z ZUS.