Upadłości i Przetargi

Lista aktualnych przetargów

Syndyk ogłasza I nieograniczony przetarg ofertowy!

przedmiot przetargu stanowią łącznie wchodzące w skład masy upadłości Przedsiębiorstwa Produkcyjno- Usługowo- Handlowego POM Strzelce Krajeńskie sp. z o.o. w up.:
1. prawo użytkowania wieczystego nieruchomości składającej się z działek gruntu:
– nr 581/29 zabudowanej halą produkcyjną,
– nr 581/30 stanowiącej drogę wewnętrzną,
– nr 556/8 stanowiącej parking,
– nr 831/3 stanowiącej parking,
wraz z prawem własności posadowionych na niej budynków i urządzeń, dla którego prowadzona jest księga wieczysta nr GW1K/00005767/7,
2. prawa użytkowania wieczystego nieruchomości składającej się z działki gruntu nr 558/16, wraz z prawem własności wiaty parkingowej, dla którego prowadzona jest księga wieczysta nr GW1K/00006372/8.

Cena wywoławcza przedmiotu przetargu wynosi 979.079 zł (dziewięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy siedemdziesiąt dziewięć złotych).
Termin przetargu ustala się na dzień 19 grudnia 2023 r. godzina 09:15. Miejscem przeprowadzenia przetargu jest siedziba Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp. V Wydział Gospodarczy, ul. Chopina 52 blok 15, sala 003.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:
1. złożenie kompletnej oferty kupna przedmiotu przetargu w języku polskim w zapieczętowanej kopercie z napisem: ,,Przetarg- PPHU POM Strzelce Krajeńskie sp. z o.o. w upadłości” na ręce sędziego komisarza w siedzibie Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp. V Wydziału Gospodarczego, ul. Chopina 52, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18 grudnia 2023 r. godziny 15:00- decyduje data wpływu,
2. wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej, tj. w kwocie 97.907,90 zł (dziewięćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset siedem złotych dziewięćdziesiąt groszy) na rachunek bankowy Przedsiębiorstwa Produkcyjno- Usługowo- Handlowego POM Strzelce Krajeńskie w upadłości, prowadzony przez Santander Bank Polska S.A. nr 08 1090 1623 0000 0001 5188 0424 z dopiskiem ,,Wadium- przetarg PPHU POM Strzelce Krajeńskie sp. z o.o. w upadłości” najpóźniej w dniu 18 grudnia 2023 r.- liczy się data wpływu środków na rachunek bankowy.

Operaty szacunkowe oraz pełen tekst regulaminu przetargu są dostępne w biurze Syndyka i Sekretariacie V Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp. V Wydziału Gospodarczego, ul. Chopina 52 blok 15, pok. 118, Tel. 95 7256835.