Upadłości i Przetargi

Lista aktualnych przetargów

Syndyk ogłasza I pisemny przetarg nieograniczony!

Przedmiot przetargu stanowi wchodzące w skład masy upadłości Katarzyny Gurniewicz- osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, prawo własności ruchomości w postaci mebli oraz wyposażenia ujętych w poz. 1.2 do 1.110 spisu ruchomości, dostępnego w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, szczegółowo opisanych w wycenie sporządzonej  dniu 17 listopada 2022 r. przez rzeczoznawcę majątkowego.

Cena wywoławcza wynosi 81.990 zł (osiemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt złotych).

Termin przetargu ustala się na dzień 17.02.2023 r. godzina 10:00.

Warunkami uczestnictwa w przetargu są:

  1. złożenie kompletnej ofert kupna przedmiotu sprzedaży w języku polskim w zapieczętowanej kopercie z napisem: ,,Przetarg- Katarzyna Gurniewicz w upadłości” na ręce Sędziego- komisarza w siedzibie Sądu Rejonowego Wydział V Gospodarczy w Gorzowie Wlkp., ul. Chopina 52, b. 15 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14.02.2023 r., do godz. 9.00- decyduje data wpływu.
  2. wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywołania, tj. 8.199 zł (osiem tysięcy sto dziewięćdziesiąt dziewięć złotych) na rachunek bankowy Katarzyny Gurniewicz w upadłości, prowadzony przez Santander Bank Polska S.A. nr 35 1090 1623 0000 0001 5200 7008 z dopiskiem ,,Wadium- przetarg Katarzyna Gurniewicz w upadłości” najpóźniej w dniu 14.02.2023 r.- liczy się data wpływu środków na rachunek bakowy.

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu przetargu można uzyskać pod nr telefonu 95 73 88 760 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Wycena oraz pełen tekst regulaminu dostępne są w Sekretariacie Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp. V Wydział Gospodarczy ul. Chopina 52 blok 15 pok. 118.