Upadłości i Przetargi

Lista aktualnych przetargów

Syndyk ogłasza I przetarg nieograniczony!

Przedmiotem przetargu jest wchodzący w skład masy upadłości- osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Andrzeja Wojciechowskiego w upadłości, lokal mieszkalny nr 6 stanowiący odrębną nieruchomość, o powierzchni użytkowej 33,52 m2, usytuowany w budynku wielorodzinnym przy ul. Plac Kasztanowy 2A w Lubniewicach wraz z przynależną piwnicą o powierzchni 11,5 m2. Dla lokalu prowadzona jest księga wieczysta o nr GW1U/00014580/7.

Cena wywoławcza wynosi 95.260 zł (dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście sześćdziesiąt złotych).

Termin przetargu ustala się na dzień 7 listopada 2023 r., godzina 9:00.
Miejscem przeprowadzenia przetargu jest siedziba Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp. V Wydział Gospodarczy, ul. Chopina 52 b. 15, sala 3.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:
1. złożenie kompletnej oferty kupna przedmiotu przetargu w języku polskim, w zabezpieczonej kopercie z napisem ,,Przetarg Andrzej Wojciechowski w upadłości” na ręce sędziego komisarza w siedzibie Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp. V Wydział Gospodarczy, ul. Chopina 52, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 3 listopada 2023 r. do godziny 15:00- decyduje data wpływu,
2. wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej, tj. kwoty 9.526 zł (dziewięć tysięcy pięćset dwadzieścia sześć złotych) na rachunek bankowy Andrzeja Wojciechowskiego w upadłości, prowadzony przez Santander Bank Polska S.A. nr 43 1090 1623 0000 0001 4950 2615 z dopiskiem ,,Wadium- przetarg Andrzej Wojciechowski w upadłości” najpóźniej w dniu 3 listopada 2023 r.- liczy się data wpływu środków na rachunek bankowy.

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu przetargu można uzyskać pod numerem telefonu: 95 7388 760 (od pon. do pt. od godz. 8.00 do 16.00) lub drogą poczty elektronicznej.

Operat szacunkowy i pełen tekst regulaminu przetargu dostępne są również w Sekretariacie Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp. V Wydziału Gospodarczego, ul. Chopina 52 bl. 15, pok. 118, na stronie internetowej Kancelarii Syndyka.