Upadłości i Przetargi

Lista aktualnych przetargów

Syndyk ogłasza II pisemny, ofertowy przetarg nieograniczony!

Przedmiotem sprzedaży jest prawo własności nieruchomości w postaci lokalu mieszkalnego nr 4, stanowiącego odrębną nieruchomość o pow. użytkowej 62,05 m2 (wraz z komórką lokatorską o pow. 1,90 m2), położonego przy ul. Wojciecha Bogusławskiego 39 w Gorzowie Wlkp. wraz z udziałem związanym z własnością lokalu w wysokości 6396/497056 w nieruchomości wspólnej, dla którego Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp. VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW nr GW1G/00111090/2, ujętego w poz. 2.1. w spisie nieruchomości dostępnym w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wchodzącego w skład masy upadłości Katarzyny Gurniewicz- osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej.

Cena wywoławcza wynosi 362.880 zł (trzysta sześćdziesiąt dwa tysiące osiemset osiemdziesiąt złotych).

Termin przetargu ustala się na dzień 11.09.2023 r. godzina 10:00.

Miejscem przeprowadzenia przetargu jest siedziba Sadu Rejonowego w Gorzowie Wlkp. V Wydziału Gospodarczego, ul. Chopina 52 blok 15, sala 5.

Warunkami uczestnictwa w przetargu są:

1. złożenie kompletnej oferty kupna przedmiotu przetargu w języku polskim, w zapieczętowanej kopercie z napisem: ,,Przetarg, nieruchomość- Katarzyna Gurniewicz w upadłości, sygn. akt GW1G/GUp/17/2022″ na ręce sędziego komisarza w siedzibie Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp. V Wydziału Gospodarczego, ul. Chopina 52, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 07.09.2023 r. godziny 09:00- decyduje data wpływu,
2. wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej, tj. w kwocie 36.288 zł (trzydzieści sześć tysięcy dwieście osiemdziesiąt osiem złotych) na rachunek bankowy Katarzyny Gurniewicz w upadłości prowadzony przez Santander Bank Polska S.A. nr 35 1090 1623 0000 0001 5200 7008 z dopiskiem ,,Wadium GW1G/GUp17/2022- przetarg Katarzyna Gurniewicz w upadłości” najpóźniej do dnia 07.09.2023 r.- liczy się data wpływu środków na rachunek bankowy.

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu przetargu można uzyskać  pod numerem telefonu: 95 7388 760 (od pon. do pt. od godz. 8.00 do 16.00) lub drogą poczty elektronicznej.

Operat szacunkowy i pełen tekst regulaminu przetargu dostępne są również w Sekretariacie Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp. V Wydziału Gospodarczego, ul. Chopina 52 bl. 15, pok. 118, na stronie internetowej Kancelarii Syndyka. Pełen tekst regulaminu przetargu jest dostępny także w Krajowym Rejestrze Sądowym.