Upadłości i Przetargi

Lista aktualnych przetargów

Syndyk ogłasza I pisemny przetarg nieograniczony!

Przedmiotem przetargu jest wchodząca w skład masy upadłości Ewy Drzewieckiej nieruchomość gruntowa zabudowana wolnostojącym budynkiem mieszkalnym w granicach działki o numerze ewidencyjnym 75/3 o powierzchni 900 m2 w Czechowie, gmina Santok. Dla nieruchomości urządzona została księga wieczysta o nr GW1G/00024589.

Cena wywoławcza wynosi 448.000 zł (czterysta czterdzieści osiem tysięcy złotych).

Termin przetargu ustala się na dzień 13 stycznia 2023 r. godzina 09:00. Miejscem przeprowadzenia przetargu jest siedziba Sadu Rejonowego w Gorzowie Wlkp. V Wydziału Gospodarczego, ul. Chopina 52 blok 15, sala 3.

Warunkami uczestnictwa w przetargu są:

  • złożenie kompletnej oferty kupna przedmiotu przetargu w języku polskim, w zapieczętowanej kopercie z napisem: ,,Przetarg- Ewa Drzewiecka w upadłości” na ręce sędziego komisarza w siedzibie Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp. V Wydziału Gospodarczego, ul. Chopina 52, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 stycznia 2023 r. godziny 15:00- decyduje data wpływu,
  • wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej, tj. w kwocie 44.800 zł (czterdzieści cztery tysiące osiemset złotych) na rachunek bankowy Ewy Drzewieckiej w upadłości prowadzony przez Santander Bank Polska S.A. nr 83 1090 1476 0000 0001 4444 8967 z dopiskiem ,,Wadium- przetarg Ewa Drzewiecka w upadłości” najpóźniej w dniu 12 stycznia 2023 r.- liczy się data wpływu środków na rachunek bankowy.

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu przetargu można uzyskać  pod numerem telefonu: 95 7388 760 (od pon. do pt. od godz. 8.00 do 16.00) lub drogą poczty elektronicznej.

Operat szacunkowy i pełen tekst regulaminu przetargu dostępne są również w Sekretariacie Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp. V Wydziału Gospodarczego, ul. Chopina 52 bl. 15, pok. 118, Tel. 95 7256835.