Upadłości i Przetargi

Lista aktualnych przetargów

Syndyk ogłasza I przetarg pisemny nieograniczony

Przedmiotem sprzedaży jest przysługujący Upadłej – osobie fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej – Halinie Dąbrowskiej, lokal mieszkalny nr 117 stanowiący odrębną nieruchomość o powierzchni użytkowej 36,80 m2, usytuowany na X piętrze budynku wielorodzinnego przy Alei Konstytucji 3 Maja 28 w Gorzowie Wlkp., położony na działce gruntu oznaczonej nr ewid. 2526/5, dla którego Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp. prowadzi księgę wieczystą nr GW1G/00093736/0.

Cena wywoławcza wynosi 86.800 zł (osiemdziesiąt sześć tysięcy osiemset złotych).

Termin przetargu ustala się na dzień 25 września 2020 r. g. 11.00. Miejscem przeprowadzenia przetargu jest siedziba Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp., Wydział V Gospodarczy: ul. Chopina 52 bl. 15, sala 3.

Warunkami uczestniczenia w przetargu są:

  • złożenie kompletnej oferty kupna przedmiotu sprzedaży w języku polskim w zapieczętowanej kopercie z napisem „I Przetarg – Halina Dąbrowska w upadłości, sygn. akt V GUp 129/19”, na ręce sędziego – komisarza w siedzibie Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp. Wydział V Gospodarczy ul. Chopina 52 bl. 15, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25.09.2020 r., godzina 11:00 – decyduje data wpływu,
  • wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej, tj. kwoty 8.680 zł (osiem tysięcy sześćset osiemdziesiąt złotych) na rachunek bankowy Haliny Dąbrowskiej w upadłości prowadzony w Santander Bank Polska S.A. nr rachunku 90 1090 1623 0000 0001 4430 5285 z dopiskiem Wadium I Przetarg – Halina Dąbrowska, najpóźniej w dniu 24.09.2020 r. – decyduje data wpływu środków na rachunek Upadłej.

Przedmiot przetargu można oglądać po uzgodnieniu z syndykiem. Szczegółowe informacje można uzyskać u syndyka pod numerem telefonu: 95 7388 760, 603601567 (od pon. do pt. od godz. 8.00 do 16.00) lub drogą poczty elektronicznej sekretariat@pielin-sawczyn.pl, a.pielin@pielin-sawczyn.pl.

Operat szacunkowy i pełen tekst regulaminu przetargu dostępne są w Sekretariacie Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp. V Wydziału Gospodarczego, ul. Chopina 52 bl. 15, pok. 118, Tel. 95 7256835.