Upadłości i Przetargi

Lista aktualnych przetargów

Syndyk ogłasza I przetarg pisemny nieograniczony ofertowy łączny na sprzedaż prawa własności nieruchomości lokalu mieszkalnego.

Przedmiotem sprzedaży jest przysługująca Upadłym– osobom fizycznym nie prowadzącym działalności gospodarczej Monice Szkudlarek i Ryszardowi Szkudlarek, w udziale po ½,  nieruchomość obejmująca lokal mieszkalny nr 13  o powierzchni użytkowej 58,38 m2, usytuowanym na II piętrze budynku wielorodzinnego przy ul. Batalionów Chłopskich 35 w Gorzowie Wlkp., dla której  Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp. prowadzi księgę wieczystą nr GW1G/00101055/2.

Cena wywoławcza: 192.500 zł (sto dziewięćdziesiąt dwa tysiące pięćset złotych).

Termin przetargu ustala się na dzień 29 czerwca 2020 r. godz. 11:30 w Sądzie Rejonowym w Gorzowie Wlkp. ul. Chopina 52 bl. 15, sala 3.

Warunkami uczestniczenia w przetargu są:

1)      złożenie w terminie do dnia 26 czerwca, w zaklejonej kopercie z napisem „Przetarg łączny lokal mieszkalny Monika Szkudlarek V GUp 108/19 Ryszard Szkudlarek V GUp 109/19 NIE OTWIERAĆ” pisemnej oferty w Sądzie Rejonowym w Gorzowie Wlkp. Wydział V Gospodarczy, ul. Chopina 52 bl. 15, pok. 118 lub w biurze podawczym Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp. – decyduje data wpływu,

2)      wpłacenie wadium do dnia 26 czerwca w wysokości 10% ceny wywoławczej, tj. kwoty 19.250 zł (dziewiętnaście tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych) w następujący sposób:

– kwotę 9625 zł na konto bankowe masy upadłości Moniki Szkudlarek prowadzone przez Santander Bank Polska S.A. nr 04 1090 1623 0000 0001 4369 1756 z dopiskiem „Wadium Przetarg Monika Szkudlarek”

– kwotę 9625 zł na konto bankowe masy upadłości Ryszarda Szkudlarka prowadzone przez Santander Bank Polska S.A. nr 09 1090 1623 0000 0001 4369 1472 z dopiskiem „Wadium Przetarg Ryszard Szkudlarek”.

– decyduje data wpływu środków na rachunki Upadłych.

Przedmiot przetargu można oglądać po uzgodnieniu z syndykiem. Szczegółowe informacje można uzyskać u syndyka pod numerem telefonu: 95 7388 760 lub drogą poczty elektronicznej . Operat szacunkowy i pełen tekst regulaminu przetargu dostępne są w Sekretariacie Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp. V Wydziału Gospodarczego, Sekcja Rejestrowa i Upadłościowa-Układowa, ul. Chopina 52 bl. 15, pok. 118, Tel. 95 7256835.