Upadłości i Przetargi

Lista aktualnych przetargów

Syndyk ogłasza I pisemny przetarg nieograniczony 

Przedmiotem sprzedaży jest przysługujący Upadłej – osobie fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej – Izabeli Łukowiak, udział 1/4 w prawie własności lokalu mieszkalnym nr 7 stanowiącym odrębną nieruchomość w budynku mieszkalnym nr 3, położonym przy ul. Kossaka w Gorzowie Wlkp., dla którego prowadzona jest księga wieczysta nr GW1G/00067011/1.

Cena wywoławcza wynosi 45.100 zł (czterdzieści pięć tysięcy złotych ).

Termin przetargu ustala się na dzień 26 maja2022 r. g. 12.00. Miejscem przeprowadzenia przetargu jest siedziba Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp., Wydział V Gospodarczy: ul. Chopina 52 bl. 15, sala 5.

Warunkami uczestniczenia w przetargu są:

  • złożenie kompletnej oferty kupna przedmiotu sprzedaży w języku polskim w zapieczętowanej kopercie z napisem „I Przetarg lokal mieszkalny- Izabela Łukowiak w upadłości sygn. V GUp 21/20″, na ręce sędziego – komisarza w siedzibie Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp. Wydział V Gospodarczy ul. Chopina 52 bl. 15, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25.05.2022 r., godzina 15.00 – decyduje data wpływu,
  • wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej, tj. kwoty 4.510 zł (cztery tysiące pięćset dziesięć złotych) na rachunek bankowy Izabeli Łukowiak w upadłości prowadzony w Santander Bank Polska S.A. nr rachunku 46 1090 1623 0000 0001 4651 2730 z dopiskiem „Wadium I Przetarg Izabela Łukowiak”, najpóźniej w dniu 25.05.2022 r. – decyduje data wpływu środków na rachunek Upadłej.

Przedmiot przetargu można oglądać po uzgodnieniu z syndykiem. Szczegółowe informacje można uzyskać u syndyka pod numerem telefonu: 95 7388 760 (od pon. do pt. od godz. 8.00 do 16.00) lub drogą poczty.

Operat szacunkowy i pełen tekst regulaminu przetargu dostępne są w Sekretariacie Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp. V Wydziału Gospodarczego, ul. Chopina 52 bl. 15, pok. 118, Tel. 95 7256835.