Upadłości i Przetargi

Lista aktualnych przetargów

Syndyk ogłasza I przetarg pisemny nieograniczony

Przedmiotem sprzedaży jest przysługujący upadłej – osobie fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej – Edycie Maliczak, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego nr 5, o powierzchni 67,20 m2, w budynku mieszkalnym nr 2 przy ul. Wodnej w Słubicach, dla którego Sąd Rejonowy w Słubicach prowadzi księgę wieczystą nr GW1S/00029537/7.

Cena wywoławcza wynosi 186.700,00 zł (sto osiemdziesiąt sześć tysięcy siedemset złotych)

Termin przetargu ustala się na dzień 09.06.2022 r.  g. 12.30. Miejscem przeprowadzenia przetargu jest siedziba Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp., Wydział V Gospodarczy: ul. Chopina 52 bl. 15, sala 5.

Warunkami uczestniczenia w przetargu są:

  • złożenie kompletnej oferty kupna przedmiotu sprzedaży w języku polskim w zapieczętowanej kopercie z napisem „I Przetarg lokal mieszkalny– Edyta Maliczak w upadłości, sygn. akt V GUp 82/20”, na ręce sędziego – komisarza w siedzibie Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp. Wydział V Gospodarczy ul. Chopina 52 bl. 15, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 08.06.2022 r. godzina 15.00 – decyduje data wpływu,
  • wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej, tj. kwoty 18.670,00 zł (osiemnaście tysięcy sześćset siedemdziesiąt złotych) na rachunek bankowy Edyty Maliczak w upadłości prowadzony w Santander Bank Polska S.A. nr rachunku 23 1090 1623 0000 0001 4659 0647 z dopiskiem „Wadium I Przetarg lokal mieszkalny– Edyta Maliczak najpóźniej w dniu 08.06.2022 r. – decyduje data wpływu środków na rachunek upadłego.

Przedmiot przetargu można oglądać po uzgodnieniu z syndykiem. Szczegółowe informacje można uzyskać u syndyka pod numerem telefonu: 95 7388 760 (od pon. do pt. od godz. 8.00 do 16.00) lub drogą poczty.

Operat szacunkowy i pełen tekst regulaminu przetargu dostępne są w Sekretariacie Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp. V Wydziału Gospodarczego, ul. Chopina 52 bl. 15, pok. 118, Tel. 95 7256835.