Upadłości i Przetargi

Lista aktualnych przetargów

Syndyk ogłasza I przetarg nieograniczony

Przedmiotem sprzedaży jest przysługujący upadłej – osobie fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej – Edycie Maliczak, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu użytkowego- garażu nr 12, w budynku mieszkalnym położonym przy ul. Wodnej 2 w Słubicach, bez urządzonej księgi wieczystej.

Cena wywoławcza wynosi 15.400 zł (piętnaście tysięcy czterysta złotych)

Termin przetargu ustala się na dzień 09.06.2022 r.  g. 13.00. Miejscem przeprowadzenia przetargu jest siedziba Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp., Wydział V Gospodarczy: ul. Chopina 52 bl. 15, sala 5.

Warunkami uczestniczenia w przetargu są:

  • złożenie kompletnej oferty kupna przedmiotu sprzedaży w języku polskim w zapieczętowanej kopercie z napisem „I Przetarg garaż– Edyta Maliczak w upadłości, sygn. akt V GUp 82/20”, na ręce sędziego – komisarza w siedzibie Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp. Wydział V Gospodarczy ul. Chopina 52 bl. 15, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 08.06.2022 r. godzina 15.00 – decyduje data wpływu,
  • wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej, tj. kwoty 1.540,00 zł (tysiąc pięćset czterdzieści) na rachunek bankowy Edyty Maliczak w upadłości prowadzony w Santander Bank Polska S.A. nr rachunku 23 1090 1623 0000 0001 4659 0647 z dopiskiem „Wadium I Przetarg lokal mieszkalny– Edyta Maliczak najpóźniej w dniu 08.06.2022 r. – decyduje data wpływu środków na rachunek upadłego.

Przedmiot przetargu można oglądać po uzgodnieniu z syndykiem. Szczegółowe informacje można uzyskać u syndyka pod numerem telefonu: 95 7388 760 (od pon. do pt. od godz. 8.00 do 16.00) lub drogą poczty.

Operat szacunkowy i pełen tekst regulaminu przetargu dostępne są w Sekretariacie Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp. V Wydziału Gospodarczego, ul. Chopina 52 bl. 15, pok. 118, Tel. 95 7256835.