Upadłości i Przetargi

Lista aktualnych przetargów

Syndyk ogłasza I pisemny przetarg nieograniczony 

Przedmiot sprzedaży  stanowią łącznie wchodzące w skład masy upadłości Przedsiębiorstwa Budowlano- Usługowego Interbud West sp. z o.o. w up.:

  1. lokal niemieszkalny nr 3 (nr KW GW1G/00078475/1), w budynku biurowym przy ul. Kosynierów Gdyńskich 51 w Gorzowie Wlkp. wraz z udziałem 2758/10000 w prawie użytkowania wieczystego działki gruntu nr 28 oraz współwłasności części wspólnych budynku, w którym położony jest lokal oraz 1/4 udziału w udziale 500/1000 w prawie użytkowania wieczystego działki gruntu nr 19 (nr KW GW1G/00040908/1) stanowiącej drogę wewnętrzną dojazdową do nieruchomości,
  2. lokal niemieszkalny nr 4 (nr KW GW1G/00078476/8) w budynku biurowym przy ul. Kosynierów Gdyńskich 51 w Gorzowie Wlkp. wraz z udziałem 5000/10000 w prawie użytkowania wieczystego działki gruntu nr 28 oraz współwłasności części wspólnych budynku, w którym położony jest lokal oraz 1/4 udziału w udziale 500/10000 w prawie użytkowania wieczystego działki gruntu nr 19 (nr KW GW1G/00040908/1) stanowiącej drogę wewnętrzna dojazdową do nieruchomości, ,
  3. prawo użytkowania wieczystego działki gruntu ( nr KW GW1G/00040799/3) położonej przy ul. Kosynierów Gdyńskich 51 w Gorzowie Wlkp. nr 2652/1, zabudowanej parkingiem i drewnianą wiatą oraz 1/4 w udziale 500/10000 w prawie użytkowania wieczystego działki gruntu nr 19 stanowiącej drogę wewnętrzną dojazdową do nieruchomości,
  4. prawo użytkowania wieczystego działki gruntu (nr KW GW1G/00040799/3) położonej przy ul. Kosynierów Gdyńskich 51 w Gorzowie Wlkp. składającej się z działki gruntu nr 2652/2 zabudowanej budynkiem archiwum oraz 1/4 w udziale 500/10000 w prawie użytkowania wieczystego działki gruntu nr 19 stanowiącej drogę wewnętrzną dojazdową do nieruchomości,

Cena wywoławcza wynosi 4.000.000 zł (cztery miliony złotych).

Termin przetargu ustala się na dzień 20 grudnia 2022 r. godzina 12:00. Miejscem przeprowadzenia przetargu jest siedziba Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp. V Wydziały Gospodarczego, ul. Chopina 52 b. 15, sala 003.

Warunkami uczestnictwa w przetargu są:

  • złożenie kompletnej oferty kupna przedmiotu przetargu w języku polskim, w zapieczętowanej kopercie z napisem: ,,Przetarg- PBU Interbud West sp. z o.o. w up.” na ręce sędziego komisarza w siedzibie Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp. V Wydziału Gospodarczego, ul. Chopina 52 b.15, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13 grudnia 2022 r. godziny 15:00- decyduje data wpływu,
  • wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej, tj. kwoty 400.000 zł (czterysta tysięcy złotych) na rachunek bankowy Przedsiębiorstwa Budowlano- Usługowego Interbud West sp. z o.o. w upadłości, prowadzony przez Santander Bank Polska S.A. nr 73 1090 1623 0000 0001 4192 0943  z dopiskiem ,,Wadium- przetarg PBU Interbud West sp. z o.o. w upadłości” najpóźniej w dniu 13 grudnia 2022 r.- liczy się data wpływu środków na rachunek bankowy.

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu przetargu można uzyskać  pod numerem telefonu: 95 7388 760 (od pon. do pt. od godz. 8.00 do 16.00) lub drogą poczty elektronicznej.

Operat szacunkowy i pełen tekst regulaminu przetargu dostępne są również w Sekretariacie Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp. V Wydziału Gospodarczego, ul. Chopina 52 bl. 15, pok. 118, Tel. 95 7256835.