Upadłości i Przetargi

Lista aktualnych przetargów

Syndyk ogłasza II pisemny przetarg nieograniczony 

Przedmiot sprzedaży stanowią łącznie wchodzące w skład masy upadłości Przedsiębiorstwa Budowlano- Usługowego Interbud West sp. z o.o. w up.:

lokal niemieszkalny nr 3 w budynku biurowym przy ul. Kosynierów Gdyńskich 51 w Gorzowie Wlkp. wraz z udziałem 2758/10.000 w prawie użytkowania wieczystego działki gruntu nr 28 oraz współwłasności części wspólnych budynku, w którym położony jest lokal oraz 1/4 udziału w udziale 500/10.000 w prawie użytkowania wieczystego działki gruntu nr 19 stanowiącej drogę wewnętrzną dojazdową do nieruchomości,
lokal niemieszkalny nr 4 w budynku biurowym przy ul. Kosynierów Gdyńskich 51 w Gorzowie Wlkp. wraz z udziałem 5.000/10.000 w prawie użytkowania wieczystego działki gruntu nr 28 oraz współwłasności części wspólnych budynku, w którym położony jest lokal oraz 1/4 udziału w udziale 500/10000 w prawie użytkowania wieczystego działki gruntu nr 19 stanowiącej drogę wewnętrzna dojazdową do nieruchomości,
prawo użytkowania wieczystego działki gruntu położonej przy ul. Kosynierów Gdyńskich 51 w Gorzowie Wlkp. nr 2652, o planowanym oznaczeniu 2652/1, zabudowanej parkingiem i drewnianą wiatą oraz 1/4 w udziale 500/10.000 w prawie użytkowania wieczystego działki gruntu nr 19 stanowiącej drogę wewnętrzną dojazdową do nieruchomości,
prawo użytkowania wieczystego działki gruntu położonej przy ul. Kosynierów Gdyńskich 51 w Gorzowie Wlkp. nr 2652, o planowanym oznaczeniu 2652/2, zabudowanej budynkiem archiwum oraz 1/4 w udziale 500/10.000 w prawie użytkowania wieczystego działki gruntu nr 19 stanowiącej drogę wewnętrzną dojazdową do nieruchomości,
Cena wywoławcza wynosi 4.908.797,97 zł (cztery miliony dziewięćset osiem tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt siedem złotych dziewięćdziesiąt siedem groszy).

Termin przetargu ustala się na dzień 31 października 2023 r. godzina 10:30. Miejscem przeprowadzenia przetargu jest siedziba Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp. V Wydziały Gospodarczego, ul. Chopina 52 b. 15, sala 05.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:

złożenie kompletnej oferty kupna Przedmiotu przetargu w języku polskim, w zapieczętowanej kopercie z napisem: ,,Przetarg- PBU Interbud West sp. z o.o. w upadłości” na ręce sędziego komisarza w siedzibie Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp. V Wydziału Gospodarczego, ul. Chopina 52, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21 października 2023 r. godziny 15:00- decyduje data wpływu,
wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej, tj. kwoty 490.879,79 zł (czterysta dziewięćdziesiąt tysięcy osiemset siedemdziesiąt dziewięć złotych siedemdziesiąt dziewięć groszy) na rachunek bankowy Przedsiębiorstwa Budowlano- Usługowego Interbud West sp. z o.o. w upadłości, prowadzony przez Santander Bank Polska S.A. nr 73 1090 1623 0000 0001 4192 0943 z dopiskiem ,,Wadium- przetarg PBU Interbud West sp. z o.o. w upadłości” najpóźniej w dniu 21 października 2023 r.- liczy się data wpływu środków na rachunek bankowy.
Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu przetargu można uzyskać pod numerem telefonu: 95 7388 760 (od pon. do pt. od godz. 8.00 do 16.00) lub drogą poczty elektronicznej.

Operaty szacunkowe sporządzone w dniu 28 sierpnia 2022 r. przez rzeczoznawcę majątkowego Janusza Mojsiewicza oraz pełen tekst regulaminu przetargu są dostępne w biurze Syndyka i Sekretariacie V Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp. V Wydziału Gospodarczego, ul. Chopina 52 bl. 15, pok. 118, Tel. 95 7256835.