Upadłości i Przetargi

Lista aktualnych przetargów

Syndyk ogłasza I przetarg pisemny ofertowy nieograniczony

Przedmiotem sprzedaży jest przysługujący upadłemu – Sławomirowi Borodo – osobie fizycznej nie prowadzącej działalności gospodarczej, udział 1/12 w prawie własności nieruchomości stanowiącej działkę gruntu oznaczoną nr ewidencyjnym 82/2 o pow. 63452 obręb 0052, położonej w Koszalinie przy ul. Paproci 2, woj. zachodniopomorskie, zabudowanej wolnostojącym budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, dla której Sąd Rejonowy w Koszalinie Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer KO1K/00009455/1.

Cena wywoławcza wynosi 23.350 zł (dwadzieścia trzy tysiące trzysta pięćdziesiąt złotych).

Termin przetargu ustala się na dzień 14 września godzinę 11.15.

Miejscem przeprowadzenia przetargu jest siedziba Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp., Wydział V Gospodarczy: ul. Chopina 52 bl. 15, sala 3.

Warunkami uczestniczenia w przetargu są:

  • złożenie kompletnej oferty kupna przedmiotu sprzedaży w języku polskim w zapieczętowanej kopercie z napisem ” I Przetarg – Sławomir Borodo w upadłości sygn. akt V GUp 16/20″ na ręce sędziego komisarza w siedzibie Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp. Wydział V Gospodarczy ul. Chopina 52 bl. 15, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11.09.2021 r. do godziny 14.00 – decyduje data wpływu,
  • wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej, tj. w kwocie 2.335 zł (dwa tysiące trzysta trzydzieści pięć złotych) na rachunek bankowy Sławomira Borodo w upadłości prowadzony przez Santander Bank Polska S.A. nr 73 1090 1623 0000 0001 4451 9088 z dopiskiem “Wadium I przetarg Sławomir Borodo” najpóźniej w dniu 11.09.2021 r. – liczy się data wpływu środków na konto upadłego.

Przedmiot przetargu można oglądać po uzgodnieniu z syndykiem. Szczegółowe Informacje uzyskać można u syndyka od pon. do pt. w godzinach 8-16 pod numerem telefonu 95 7388760 lub drogą poczty elektronicznej sekretariat@pielin-sawczyn.pl.

Operat szacunkowy i regulamin przetargu dostępne są w sekretariacie Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp. V Wydziału Gospodarczego, ul. Chopina 52 bl. 15, tel. 957256834.

Pliki do pobrania