Upadłości i Przetargi

Lista aktualnych przetargów

Syndyk ogłasza II przetarg pisemny nieograniczony

Przedmiotem sprzedaży jest przysługujący Upadłemu – osobie fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej – Ireneuszowi Drzewieckiemu, prawo własności nieruchomości objętej księgą wieczystą GW1G/00030910/5, stanowiącej niezabudowane działki gruntu nr 209/21 i 209/14 o łącznej powierzchni 5154 m2 wraz z udziałem 2/6 części w działkach nr 209/19 i 209/20 o łącznej powierzchni 1116 m2 stanowiące drogę, objętą księgą wieczystą GW1G/00079809/9, obręb Jenin, gm. Bogdaniec. Działki nr 209/21 i 209/14 są niezagospodarowane, niezabudowane, na działce nr 209/14 przebiega gazociąg DN150 ok. 80% powierzchni działki.

Cena wywoławcza wynosi 66.462 zł (sześćdziesiąt sześć tysięcy czterysta sześćdziesiąt dwa złote).

Termin przetargu ustala się na dzień 02.03.2022 r. g. 10.30. Miejscem przeprowadzenia przetargu jest siedziba Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp., Wydział V Gospodarczy: ul. Chopina 52 bl. 15, sala 3.

Warunkami uczestniczenia w przetargu są:

  • złożenie kompletnej oferty kupna przedmiotu sprzedaży w języku polskim w zapieczętowanej kopercie z napisem „II Przetarg działka nr 209/21 i 209/14– Ireneusz Drzewiecki w upadłości, sygn. akt V GUp 62/21”, na ręce sędziego – komisarza w siedzibie Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp. Wydział V Gospodarczy ul. Chopina 52 bl. 15, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 02.03.2022 r. g. 9:00 – decyduje data wpływu,
  • wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej, tj. kwoty 6.646 zł (sześć tysięcy sześćset czterdzieści sześć złotych) na rachunek bankowy Ireneusza Drzewieckiego w upadłości prowadzony w Santander Bank Polska S.A. nr rachunku 97 1090 1623 0000 0001 4814 6165 z dopiskiem „Wadium II Przetarg – Ireneusz Drzewiecki działki 209/21 i 209/14”, najpóźniej w dniu 01.03.2021 r. – decyduje data wpływu środków na rachunek Upadłego.

Przedmiot przetargu można oglądać po uzgodnieniu z syndykiem. Szczegółowe informacje można uzyskać u syndyka pod numerem telefonu: 95 7388 760 (od pon. do pt. od godz. 8.00 do 16.00) lub drogą poczty elektronicznej sekretariat@pielin-sawczyn.pl, a.pielin@pielin-sawczyn.pl.

Operat szacunkowy i pełen tekst regulaminu przetargu dostępne są w Sekretariacie Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp. V Wydziału Gospodarczego, ul. Chopina 52 bl. 15, pok. 118, Tel. 95 7256835.

Pliki do pobrania