Upadłości i Przetargi

Lista aktualnych przetargów

Syndyk ogłasza IV przetarg pisemny nieograniczony

Przedmiotem sprzedaży jest przysługujący Upadłemu – osobie fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej – Ireneuszowi Drzewieckiemu, prawo własności niezabudowanej nieruchomości stanowiącej działkę gruntu nr 644 o pow. 1,3300 ha, obręb Bogdaniec, gm. Bogdaniec, dla której Sąd Rejonowy prowadzi księgę wieczystą nr GW1G/00030483/2.

Cena wywoławcza wynosi 250.000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych).

Termin przetargu ustala się na dzień 28.09.2022 r. g. 9:40. Miejscem przeprowadzenia przetargu jest siedziba Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp., Wydział V Gospodarczy: ul. Chopina 52 bl. 15, sala 3.

Warunkami uczestniczenia w przetargu są:

  • złożenie kompletnej oferty kupna przedmiotu sprzedaży w języku polskim w zapieczętowanej kopercie z napisem „IVPrzetarg działka nr 644– Ireneusz Drzewiecki w upadłości, sygn. akt V GUp 62/21”, na ręce sędziego – komisarza w siedzibie Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp. Wydział V Gospodarczy ul. Chopina 52 bl. 15, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28.09.2022 r. godzina 8:30 – decyduje data wpływu,
  • wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej, tj. kwoty 25.000 zł (dwadzieścia pięć tysięcy złotych) na rachunek bankowy Ireneusza Drzewieckiego w upadłości prowadzony w Santander Bank Polska S.A. nr rachunku 97 1090 1623 0000 0001 4814 6165 z dopiskiem „Wadium IV Przetarg – Ireneusz Drzewiecki działka nr 644”, najpóźniej w dniu 27.09.2022 r.– decyduje data wpływu środków na rachunek Upadłego.

Przedmiot przetargu można oglądać po uzgodnieniu z syndykiem. Szczegółowe informacje można uzyskać u syndyka pod numerem telefonu: 95 7388 760 (od pon. do pt. od godz. 8.00 do 16.00) lub drogą poczty elektronicznej sekretariat@pielin-sawczyn.pl, a.pielin@pielin-sawczyn.pl.

Operat szacunkowy i pełen tekst regulaminu przetargu dostępne są w Sekretariacie Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp. V Wydziału Gospodarczego, ul. Chopina 52 bl. 15, pok. 118, Tel. 95 7256835.

Pliki do pobrania