Upadłości i Przetargi

Lista aktualnych przetargów

Ustalono termin oględzin nieruchomości, więcej informacji udzielimy telefonicznie.

Syndyk ogłasza I przetarg pisemny nieograniczony

Przedmiotem sprzedaży jest przysługująca Upadłej – Ewie Drzewieckiej prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą Ewa Drzewiecka KOL-TRAVEL, nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem mieszkalnym, w zabudowie bliźniaczej w granicach działki o nr ewidencyjnym 180/12 o powierzchni 360m2 położonej w Poznaniu, ul. Kopciuszka 17, dla której Sąd Rejonowy Poznań Stare Miasto Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr P01P/00276854/0.

Cena wywoławcza wynosi 460.250 zł (czterysta sześćdziesiąt tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych).

Termin przetargu ustala się na dzień 25 września 2020 r. godzinę 11.30.

Miejscem przeprowadzenia przetargu jest siedziba Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp., Wydział V Gospodarczy: ul. Chopina 52 bl. 15, sala 3.

Warunkami uczestniczenia w przetargu są:

  • złożenie kompletnej oferty kupna przedmiotu sprzedaży w języku polskim w zapieczętowanej kopercie z napisem „I Przetarg – Ewa Drzewiecka „KOL-TRAVEL” w upadłości, sygn. akt V GUp 5/20” na ręce sędziego-komisarza w siedzibie Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp. Wydział V Gospodarczy ul. Chopina 52 bl. 15, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25.09.2020 r., godzina 11:30 – decyduje data wpływu,
  • wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej, tj. kwoty 46.025 zł (czterdzieści sześć tysięcy dwadzieścia pięć złotych) na rachunek bankowy Ewy Drzewieckiej prowadzącej działalność gospodarcza pod firmą Ewa Drzewiecka „KOL-TRAVEL” w upadłości prowadzony przez Santander Bank Polska S.A. nr rachunku 83 1090 1476 0000 0001 4444 8967 z dopiskiem „Wadium I Przetarg Ewa Drzewiecka KOL-TRAVEL”, najpóźniej w dniu 24.09.2020 r. – decyduje data wpływu środków na rachunek Upadłej.

Przedmiot przetargu można oglądać po uzgodnieniu z syndykiem. Szczegółowe Informacje uzyskać można u syndyka od pon. do pt. w godzinach 8-16 pod numerem telefonu 603 601 567, 95 7388760 lub drogą poczty elektronicznej sekretariat@pielin-sawczyn.pl.

Operat szacunkowy i regulamin przetargu dostępne są w sekretariacie Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp. V Wydziału Gospodarczego, ul. Chopina 52 bl. 15, tel. 957256834.