Upadłości i Przetargi

Lista aktualnych przetargów

Syndyk ogłasza I przetarg pisemny nieograniczony

Przedmiotem sprzedaży jest przysługujący Upadłej – osobie fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej – Dorocie Skibickiej, ½ udziału w prawie własności nieruchomości gruntowej składającej się z działki gruntu br 617/196 o powierzchni 429m2, zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym o powierzchni użytkowej 255,80 m2 położonej w Międzyrzeczu przy ul. Mickiewicza 80, dla której Sąd Rejonowy w Międzyrzeczu prowadzi księgę wieczystą nr GW1M/00016876/6.

Przetarg odbędzie się łącznie z przetargiem na pozostałą ½ część udziału w nieruchomości objętą postępowaniem upadłościowym V GUp 127/20.

Cena wywoławcza wynosi 197.625 zł (sto dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sześćset dwadzieścia pięć złotych).

Termin przetargu ustala się na dzień 20 stycznia 2022 r. g. 13.00. Miejscem przeprowadzenia przetargu jest siedziba Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp., Wydział V Gospodarczy: ul. Chopina 52 bl. 15, sala 3.

Warunkami uczestniczenia w przetargu są:

  • złożenie kompletnej oferty kupna przedmiotu sprzedaży w języku polskim w zapieczętowanej kopercie z napisem „I Przetarg – Dorota Skibicka w upadłości, sygn. akt V GUp 65/20”, na ręce sędziego – komisarza w siedzibie Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp. Wydział V Gospodarczy ul. Chopina 52 bl. 15, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17.01.2022 r. – decyduje data wpływu,
  • wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej, tj. kwoty 19.762,50 zł (dziewiętnaście tysięcy siedemset sześćdziesiąt dwa złote 50/100) na rachunek bankowy Doroty Skibickiej w upadłości prowadzony w Santander Bank Polska S.A. nr rachunku 11 1090 1623 0000 0001 4707 7512 z dopiskiem „Wadium I Przetarg Dorota Skibicka sygn. akt V GUp 65/20”, najpóźniej w dniu 17.01.2022 r. – decyduje data wpływu środków na rachunek masy upadłości.

Przedmiot przetargu można oglądać po uzgodnieniu z syndykiem. Szczegółowe informacje można uzyskać u syndyka pod numerem telefonu: 95 7388 760 (od pon. do pt. od godz. 8.00 do 16.00) lub drogą poczty elektronicznej sekretariat@pielin-sawczyn.pl, a.pielin@pielin-sawczyn.pl.

Operat szacunkowy i pełen tekst regulaminu przetargu dostępne są w Sekretariacie Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp. V Wydziału Gospodarczego, ul. Chopina 52 bl. 15, pok. 118, Tel. 95 7256835.