Upadłości i Przetargi

Lista aktualnych przetargów

Syndyk ogłasza III przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych

Przedmiotem sprzedaży są przysługujące Upadłej – osobie fizycznej nie prowadzącej działalności gospodarczej Annie Porzuczek, nieruchomości niezabudowane stanowiące działki gruntu nr 99/10 o pow. 1130 m2, nr 99/11 o pow. 1129 m2 oraz nr 99/12 o pow. 1126 m2 obręb Prądocin położone w Prądocinie, gm. Deszczno, pow. gorzowski, woj. lubuskie. Przedmiotowe nieruchomości mają urządzoną księgę wieczystą GW1G/00078366/4 w Sądzie Rejonowym VI Wydział Ksiąg Wieczystych w Gorzowie Wlkp. – za cenę wywoławczą 35.000 zł.

 

Termin przetargu wyznaczony jest na 02.03.2020 r. godzinę 11:20.

 

Warunkami uczestniczenia w przetargu są:

1)        złożenie kompletnej oferty kupna przedmiotu sprzedaży w języku polskim w zapieczętowanej kopercie z napisem Przetarg – Anna Porzuczek, sygn. akt V GUp 72/18 – działki na ręce sędziego-komisarza w siedzibie Sądu Rejonowego w Gorzowie Wielkopolskim Wydział V Gospodarczy ul. Chopina 52 bl. 15, pokój 118 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28.02.2020 r.– decyduje data wpływu,

2)        wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej, tj. kwoty 3.500 zł (trzy tysiące pięćset złotych) na rachunek bankowy Anny Porzuczek w upadłości prowadzony w Santander Bank Polska S.A. nr rachunku 38 1090 1623 0000 0001 4122 4046 z dopiskiem WadiumPrzetarg działki– Anna Porzuczek – działki, najpóźniej w dniu 28.02.2020 r. – decyduje data wpływu środków na rachunek Upadłej.

 

Przedmiot przetargu można oglądać po uzgodnieniu z syndykiem. Szczegółowe informacje można uzyskać u syndyka pod numerem telefonu: 95 7388 760 lub drogą poczty elektronicznej . Operat szacunkowy i pełen tekst regulaminu przetargu dostępne są w Sekretariacie Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp. V Wydziału Gospodarczego, Sekcja Rejestrowa i Upadłościowa-Układowa, ul. Chopina 52 bl. 15, pok. 118, Tel. 95 7256835.